هیت مدیره شرکت

بر اساس قاون 107 تجارت، شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده، هدایت خواهد شد. اعضاء هیئت مدیره شرکت، عصاره تجربه سالها فعالیت عمرانی در پروژه های ملی را دارند.