خلاصه گزارشات پروژه

تا پایان سال 1398

پیشرفت زیرسازی
0%
پیشرفت روسازی
0%
پیشرفت کل برنامه ای
0%
پیشرفت کل واقعی
0%

ماشین آلات و نیروی انسانی

میانگین

نیروی انسانی

نیروی انسانی فعال در تمامی قطعات با توجه به فصول کاری و همچنان برنامه زمان بندی پروژه متغیر می باشد. ولی میانگین تعداد نیروی انسانی فعال در پروژه 969 نفر است.

ماشین آلات

میانگین تعداد ماشین آلات فعال با توجه به فصول کاری و برنامه زمان بندی پروژه متفاوت است، اما میانگین تعداد ماشین آلات 829 دستگاه می باشد.